Konsultasaun Lei Tarabandu Iha Munisipiu Bobonaro

Iha loron Segunda to’o Tersa-feira, dia 22-24 Agostu 2022, Ekipa Rede Feto Timor-Leste ne’ebe Parseria ho ADRA-TL, hasoru malu ho Autoridade Konpetente Munisipiu Bobonaro nian hanesan : Prezidente Autoridade, Xefe Suku Ritabou, Xefe Suku Holsa, Vice Conselho Combatentes Libertasaun Nasional (CCLN) ho Ekipa, Organizasaun Sosiedade Sivil - Diretor HADEER, Padre Vigariu Parokia Bobonaro no Prezidente Komisaun Justisa e Paz iha Munsuipiu Bobonaro, ho Objetivu, atu Konsulta no rona hanoin balun relasiona ho Lei Tara Bandu ne’ebe estabelese ona iha Suku balun hosi Munisipiu Bobonaro tinan hira liu-ba. Sorumutu hirak ne’e, hetan reasaun positivu tebes iha ambiente familiar no konsege hetan ideias konstrutivu balun, ne’ebe kontribui mos ba Dezenvolve Planu Asaun tuir mai.