KONA BA AMI

MAI KOÑESE REDE FETO

Motivasaun harii organizasaun salurik ida-ne’e, atu halibur organizasaun oioin ne’ebé iha ajenda atu liberta feto hosi influénsia feodalizmu, kultura patriarkál no prátika diskriminasaun oioin hasoru feto.

Rede Feto Timor-Leste, harii ho períodu ne’ebé mak laiha limitasaun, durante sei iha nesesidade atu servisu hamutuk ho parte interesadu sira, atu valoriza feto sira-nia luta ba feto Timor-Leste nia interese hodi defende direitus umanus iha dezenvolvimentu Timor-Leste ne’ebé inkluzivu no sustentável

VIZAUN NO MISAUN

Vizaun

Feto Timor-Leste livre hosi formas diskriminasaun oin-oin hodi partisipa ativa no efetivu iha dezenvolvimentu inkluzivu no sustentável hodi kontribui ba sosiedade ne’ebé justa no próspera.

Misaun

1. Promove igualdade jéneru no empoderamentu/hakbiit feto liuhosi advokasia, rede servisu, kapasitasaun no hametin instituisaun.

2. Prodús Plataforma Asaun Feto Timor-Leste

3. Asegura implementasaun Plataforma Asaun Feto Timor-Leste, CEDAW, Observasaun Konkluziva Komité CEDAW, Deklarasaun Maubisse, PAN VBG, PAN 1325 no enkuadramentu legál sira seluk kona-ba igualdade jéneru iha rai-laran.

FAQ

Ami falisita resposta sira baseia ba perguntas ne'ebe sempre husu

PERFORMA WEBSITE

NOTISIA IKUS

Rede Feto Timor-Leste Ealiza Formasaun Ho Tem ...
Rede Feto Timor - Leste
/
674

Rede Feto Timor-Leste hetan fundus husi Secretaria ...


Kontinua Le'e
Rede Feto Timor-Leste Ohin 09–02-2024 Realiz ...
Rede Feto Timor - Leste
/
444

Rede Feto Timor-Leste ohin 09–02-2024 realiza akt ...


Kontinua Le'e
Presidente Konsellu Diretoria Rede Feto Timor ...
Rede Feto Timor - Leste
/
440

Presidente Konsellu Diretoria Rede Feto Timor-Lest ...


Kontinua Le'e
Monitorizasaun Ba Aktividade Village Saving L ...
Rede Feto Timor - Leste
/
418

Rede Feto Timor -Leste parseria ho ADRA TL liu-hus ...


Kontinua Le'e

SUJESTAUN

Formulariu Sujestaun

Karik iha sujestaun mai, prienche formulariu iha okos: