KONA BA AMI

MAI KOÑESE REDE FETO

Motivasaun harii organizasaun salurik ida-ne’e, atu halibur organizasaun oioin ne’ebé iha ajenda atu liberta feto hosi influénsia feodalizmu, kultura patriarkál no prátika diskriminasaun oioin hasoru feto.

Rede Feto Timor-Leste, harii ho períodu ne’ebé mak laiha limitasaun, durante sei iha nesesidade atu servisu hamutuk ho parte interesadu sira, atu valoriza feto sira-nia luta ba feto Timor-Leste nia interese hodi defende direitus umanus iha dezenvolvimentu Timor-Leste ne’ebé inkluzivu no sustentável

VIZAUN NO MISAUN

Misaun

1. Promove igualdade jéneru no empoderamentu/hakbiit feto liuhosi advokasia, rede servisu, kapasitasaun no hametin instituisaun.

2. Prodús Plataforma Asaun Feto Timor-Leste

3. Asegura implementasaun Plataforma Asaun Feto Timor-Leste, CEDAW, Observasaun Konkluziva Komité CEDAW, Deklarasaun Maubisse, PAN VBG, PAN 1325 no enkuadramentu legál sira seluk kona-ba igualdade jéneru iha rai-laran.

FAQ

Ami falisita resposta sira baseia ba perguntas ne'ebe sempre husu

PERFORMA WEBSITE

NOTISIA IKUS

Rftl Kontinua Haforsa Partisipasaun Feto Iha ...
Admin Rftl
/
225

05-05-2023, Rede Feto Timor-Leste realiza tan Talk ...


Kontinua Le'e
Esperansa Tl Realiza Auditoria Seguransa Fet ...
Admin Rftl
/
269

04-5-2023, NGO Esperansa Timor-Leste nudar membru ...


Kontinua Le'e
Sosializasaun No Formasaun Eleisaun Suku Muni ...
/
13

Quarta Feira 04-10-2023 Presidente Konsellu Direto ...


Kontinua Le'e
Rftl Kontinua Halo Edukasaun Civika Iha Munis ...
Admin Rftl
/
273

Rede Feto Timor Leste kontinua halo Edukasaun Sivi ...


Kontinua Le'e

SUJESTAUN

Formulariu Sujestaun

Karik iha sujestaun mai, prienche formulariu iha okos: