KONA BA AMI

MAI KOÑESE REDE FETO

Motivasaun harii organizasaun salurik ida-ne’e, atu halibur organizasaun oioin ne’ebé iha ajenda atu liberta feto hosi influénsia feodalizmu, kultura patriarkál no prátika diskriminasaun oioin hasoru feto.

Rede Feto Timor-Leste, harii ho períodu ne’ebé mak laiha limitasaun, durante sei iha nesesidade atu servisu hamutuk ho parte interesadu sira, atu valoriza feto sira-nia luta ba feto Timor-Leste nia interese hodi defende direitus umanus iha dezenvolvimentu Timor-Leste ne’ebé inkluzivu no sustentável

VIZAUN NO MISAUN

Misaun

1. Promove igualdade jéneru no empoderamentu/hakbiit feto liuhosi advokasia, rede servisu, kapasitasaun no hametin instituisaun.

2. Prodús Plataforma Asaun Feto Timor-Leste

3. Asegura implementasaun Plataforma Asaun Feto Timor-Leste, CEDAW, Observasaun Konkluziva Komité CEDAW, Deklarasaun Maubisse, PAN VBG, PAN 1325 no enkuadramentu legál sira seluk kona-ba igualdade jéneru iha rai-laran.

FAQ

Ami falisita resposta sira baseia ba perguntas ne'ebe sempre husu

PERFORMA WEBSITE

NOTISIA IKUS

Rede Feto Timor-Leste Ealiza Formasaun Ho Tem ...
Admin Rftl
/
88

Rede Feto Timor-Leste hetan fundus husi Secretaria ...


Kontinua Le'e
(Adra Tl) Liu Husi Projetu Hakbiit Feto Reali ...
Admin Rftl
/
89

Díli, 30 Novembru 2023 ADVENTIST DEVELOPMENT AND R ...


Kontinua Le'e
Loron Da-Ruak Formasaun ‘’Reforsa Grupu Agrik ...
Admin Rftl
/
83

Kontinuasaun ba loron da-ruak Formasaun ‘’REFORSA ...


Kontinua Le'e
Rede Feto Timor-Leste 12 Outubro 2023, Komemo ...
Admin Rftl
/
249

Rede Feto Timor-Leste, ohin Kinta-feira, 12 Outubr ...


Kontinua Le'e

SUJESTAUN

Formulariu Sujestaun

Karik iha sujestaun mai, prienche formulariu iha okos: