Monitorizasaun Ba Aktividade ” Village Saving Loan Association (Vsla) Rai No Impresta Osan’’ Iha Munisipiu Baucau, Postu Trilolo No Caibada
Rede Feto Timor - Leste
/
Notisia

Rede Feto Timor -Leste parseria ho ADRA TL liu-husi Projetu Hakbiit Feto, Tersa-feira 20 F ...


Kontinua Le'e
Vizita Familia Iha Suku No Aldeia Sira Iha Munisipiu Baucau
Rede Feto Timor - Leste
/
Notisia

Rede Timor Leste Parseria ho ADRA Tl liu husi projetu hakbiit Feto semana ne’e realiza tan ...


Kontinua Le'e
Rede Feto Parseria Ho Adra No Delegasaun Uniaun Europeia Hala’O Vizita Servisu Ba Benefisiariu Projetu Hakbiit Feto Iha Munisipiu Baucau
Rede Feto Timor - Leste
/
Notisia

Loron 16 fulan Novembru 2023, Rede Feto parseria ho ADRA no Delegasaun Uniaun Europeia hal ...


Kontinua Le'e
Qinta Feira 12 De Outubru 2023 Rede Feto Timor Leste Komemora Loron Internasional Feto Rural Ho Tema Feto Kultiva Aihan Diak Ba Ema Hotu, Iha Suku Ostiko, Postu Administrativu Vemasse, Municipio Baucau
Rede Feto Timor - Leste
/
Notisia

Qinta feira 12 de Outubru 2023 Rede Feto Timor Leste komemora loron internasional Feto Rur ...


Kontinua Le'e
Aufd Realiza Atividade Auditoria Siguransa Feto Iha Baucaui
Rede Feto Timor - Leste
/
Notisia

28-03-2023, Asosiaun Unidade Feto ba Dezemvolvimentu (AUFD) nudar membru Rede Feto Timor-L ...


Kontinua Le'e
Rftl Komemora Kampanha Loron 16 Ativismu Violensia Kontra Feto No Labarik
Rede Feto Timor - Leste
/
Notisia

Rede Feto Timor-Leste ho Membru Grupu Feto Foin Sae Timor-Leste (GFFTL), realiza kampanha ...


Kontinua Le'e