Rede Feto Timor-Leste Parseria Ho Adra Timor-Leste, Halao Atividade Vizita Familia Ho Maneira Diskusaun Grupu

Sexta-feira semana nee Rede Feto Timor-Leste parseria ho ADRA Timor-Leste, halao atividade Vizita Familia ho maneira diskusaun Grupu. Objetivu husi atividade ne’e atu konsensializa familia sira kona-ba asunto igualdade Jeneru, hasae konesimentu komunidade liu-husi prosesu fasilitasaun no hato'o mensajem xavi no pozitivu sira, atu harmoniza familia sira iha uma laran no hasae feto sira nia partisipasaun atu foti desizaun iha familia, grupu no komunidade, inklui fo importância ba feto no labarik feto sira iha setor edukasaun.Entretantu aktividade ne’e, realiza iha Suco Becora, Postu Administrativu Cristu Rei, Munisipiu Dili. aktividade ne’e mos hetan partisipasaun husi autoridade lokal, xefe suku, Xefe aldeia no komunidade hamutuk 15 pesoas kompostu husi feto nain 9 mane nain 6Atividade ne’e, realizia tamba hetan apoiu fundus husi Uniaun Europeia no Co-finanseiru husi Austria Devolopment Agency