(Adra Tl) Liu Husi Projetu Hakbiit Feto Realiza Enkontru Refrexaun Ba Implementasaun Programa Eskola Ba Merkadu Agrikultor

Díli, 30 Novembru 2023 ADVENTIST DEVELOPMENT AND RELIEF AGENCY (ADRA TL) liu husi Projetu Hakbiit Feto realiza enkontru refrexaun ba Implementasaun Programa Eskola ba Merkadu Agrikultor. Objetivu husi aktividade ne'e, atu sukat atinjimentu hirak ne’ebé implementador sira aprende ona, dezafiu no solusaun, inklui rekomendasaun husi implementador sira, liga ba mudansa ne’ebe sira propoin atu hadia.Objektivu seluk husi aktividade ne'e maka, atu hatene kona-ba gastus tracking ba orsamentu, problema ne’ebé afeta ba ezekusaun orsamentu. aliende ne hasae mos konesimentu parseiru sira nian kona-ba Kadeia de Valor no Merkadoria.Entretantu aktividade enkontru relfesaun ne'e partisipa husi implementador Fundasaun Kolega Da Paz, Fundasaun Esperansa, Asosiasaun Unidade Feto ba Dezemvolvimentu, Fundasaun CNSR, Diretora , Jerente Programa, Finansas no Staff tekniku ho total 16 partisipante, aktividade enkontru relfesaun ne rasik diriji husi ekipa Hakbiit Feto