Rftl Organiza Enkontru, Aprezenta Rezultadu Analiza Orsamentu Empoderamentu Ba Feto

Rede Feto Timor-Leste, Sesta-feira (17/02/2023) organiza enkontru ho Instituisaun relevantes no Parseiru sira, hodi aprezenta rezultadu Analiza Orsamentu Empoderamento ba Feto iha Elisaun 2023.Prezidente Konsellu Diretoria Rede Feto, Sra. Zelia Fernandes liu-husi abertura hatete, implementasaun programa empoderamentu feto deskobre katak feto barak ladun hetan apoiu husi sira nia parseiru rasik. Tanba dala barak kaben mane sira la fiar katak feto bele lidera no foti desizaun. Ida ne’e sai obstaklu ba Feto maluk sira atu hakat ba oin. Hare mos husi prestasaun servisu publiku, liu-liu alokasaun orsamentu ba asuntu empoderamentu seidauk suficiente. Rede Feto observa katak governu ho agensia internasional sira iha duni esforsu hodi haforsa partisipasaun feto nian liu-husi programa oi-oin, exemplu iha 2007 kuandu hahu eleisaun ne’ebé timor oan rasik organiza liu husi lei eleitoral no.6/2011 fo quota ba partisipasaun feto iha politika, numeru partisipasaun feto iha maibe seidauk atinji mehi feto sira nian durante tinan naruk katak tenki iha quota.“ Hahu husi ne’ebá Rede Feto ho membrus ho Parseiros haforsa formasaun oi-oin ba feto sira hodi prepara feto vota no kandidatu-an iha eleisaun,”
Aktividade ne’e realiza ho apoiu fundus husi embaixada Canada ba Organizasaun implementadores OPMT ho Fundasaun Alola liu-hosi Rede Feto Timor-Leste, ba area munisipiu Ermera no Munisipiu Bobonaro.